Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 05 2013

poliphilus
poliphilus
Dotknęłam kiedyś miłości
miała smak gorzki 
jak filiżanka ciemnej kawy 
wzmogła rytm serca 
rozdrażniła mój żywy organizm
rozkołysała zmysły
poliphilus
5071 4830 390
poliphilus
9234 30a6 390
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viaathlin athlin

September 30 2013

poliphilus
7567 4f96 390
Reposted fromkonwalia konwalia viamarlylee marlylee
poliphilus
2464 fdbd 390
Reposted fromtrue-blue-woman true-blue-woman viaobarzana obarzana

September 27 2013

poliphilus
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viamarlylee marlylee
poliphilus
Reposted frommultiwitamina multiwitamina viamarlylee marlylee
poliphilus

September 16 2013

poliphilus
9406 b28f 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaathlin athlin

September 12 2013

poliphilus
Właśnie drobne defekty budzą tkliwość. Nie kocha się doskonałości, lecz proporcje i to czasem bardzo niedoskonałe. Czasem fakt, że czyjeś brwi są zbyt blade, a usta za szerokie, jest przyczyną fali czułości.
— Leopold Tyrmand, Siedem dalekich rejsów
Reposted frommarysia marysia viaphenylethylamine phenylethylamine
poliphilus
7567 4f96 390

September 10 2013

poliphilus
0986 60b9 390
Reposted fromClary Clary viaobarzana obarzana
7542 3ce9 390
Reposted fromedenpath edenpath viaobarzana obarzana

September 09 2013

poliphilus
5941 6eed 390
Reposted fromIriss Iriss viaphenylethylamine phenylethylamine
9435 3bfc 390
Reposted fromszklanyksiezyc szklanyksiezyc viaobarzana obarzana

September 06 2013

poliphilus
Reposted bypochechudazupa
poliphilus
Reposted bygofuckyourselfmacioryaperitif13Sic616

September 05 2013

poliphilus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl